SC/T 7014-2006 水生动物检疫实验技术规范
   发布日期:2012/11/21    浏览次数:7642 次

SC/T 7014-2006 水生动物检疫实验技术规范

本标准规定了水生动物检疫实验技术操作规范。
本标准适用鲜活水生动物的检疫及初加工水产品的检疫。

 

 

                                                                                  SCT 7014-2006 水生动物检疫实验技术规范.pdf